جوک فیزیکی

همه دانشمندان می میرند و به بهشت میروند. آنها تصمیم می گیرند که قایم باشک بازی کنند. از بخت بد انیشتن کسی هست که باید چشم بگذارد، او باید تا 100 بشمرد وسپس شروع به گشتن کند.همه شروع به قایم شدن می کنند به جز نیوتن ،نیوتن فقط یک مربع یک متری روی زمین می کشد و داخل آن روبه روی انیشتن می ایستد. انیشتن میشمرد3.2.1....100 او چشمانش را باز میکند و میبیند نیوتن رو بروی او ایستاده است . انیشتن میگوید: نیوتن !سوک سوک!

نیوتن انکارمیکند و میگوید نیوتن سوک سوک نشده او ادعا می کند که نیوتن نیست تمام دانشمندان بیرون میایند که ببینند چگونه او ثابت میکند که نیوتن نیست. نیوتن میگوید من در یک مربع به مساحت 1 متر مربع ایستاده ام این باعث می شود که من بشوم نیوتن بر متر مربع ... چون یک نیوتن بر متر مربع معادل پاسکال است . من پاسکال هستم .! پس سوک سوک پاسکال !!!

!! نوشته شده توسط محمد جواد | 19:44 | یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۸۷ •